Matrapazlâcurile şefului Radioului Public sesizate la DNA!

Scris de mediasind.ro. Posted in Justitie


Sindicatul Unit al Salariatilor Radio-România, afiliat  FRJ MediaSind, a depus astăzi, 18 noiembrie 2013, un denunţ penal la Direcţia Naţională Anticorupţie - DNA, impotriva lui Ovidiu Miculescu, actualul presedinte-director general al Societatii Romane de Radiodifuziune (SRR)  şi a lui Constantin Puşcas, directorul economic al SRR.

Cei doi capi ai Radioului Naţional sunt acuzaţi de posibile fapte de corupţie în legătură cu implementarea unui proiect cu fonduri europene al carui beneficiar trebuia să fie instituţia publică de presă.

În anul 2012, Ovidiu Miculescu a ocupat o funcție de membru (Președinte) în Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune, concomitent cu o funcție de Director General al SRR (membru)  în Comitetul Director al SRR. În perioada 23 august – 31 decembrie 2012,  acesta apare însă ca fiind și angajat al SRR, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, ocupând o funcție remunerată de <Coordonator instituțional> în cadrul proiectului derulat cu fonduri europene  ACCES - Formarea profesională continuă, calificare/recalificare - Garanția succesului pe piața muncii pentru angajați, cu nr. de identificare POSDRU/62/2.3./S/31209.

 "Așa cum rezultă din documentele atașate, dl. Ovidiu Miculescu a emis ordinul SRR nr. 893/2012 prin care s-a numit pe sine în funcția de angajat SRR,  coordonator instituțional, emiterea actului de numire în funcție conducând la producerea unui folos material indiscutabil, direct, pentru dl.Ovidiu Miculescu ”- se arată în plângerea penală.
 
Conform art 253 din Codul Penal, "Fapta funcţionarului public care, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, îndeplineşte un act ori participă la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv, sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie publică pe durată maximă."

Departament Comunicare

Cititi mai jos continutul integral al plangerii penale intocmite de Sindicatul Unit al Salariatilor Radio-Romania si semnate de preşedintele organizaţiei, Adrian Valentin Moise:
 

Numar de inregistrare la sindicat: 90/18.11.2013

Numar de inregistrare la DNA: 11206/13/18.11.2013

Către

Direcția Națională Anticorupție

București, Str. Știrbei Vodă nr. 79-81,

Sector 1, cod 010106.

Subscrisa, SINDICATUL UNIT AL SALARIAŢILOR – RADIO ROMÂNIA (SUS–Radio România) persoană juridică cu personalitate legal dobândită conform sentinţei civile nr. 167/02.09.1993, pronunţată în dosarul nr. 160/PJ/1993 al Judecatoriei sectorului 1, cu modificările survenite prin sentinţa civilă nr. 10554/05.06.2012, pronunţată în dosarul nr. 22499/299/2012, cu sediul în Bucureşti, Str. G-ral Berthelot nr. 60-64, camera 805, sector 1, CUI 11844234, cu sediul ales provizoriu pentru comunicarea răspunsului dumneavoastră în Bucureşti (.....), prin reprezentant legal, preşedinte Adrian Valentin Moise,

Prin prezenta, în temeiul art. 1 (5) și art. 16 alin. 2 din Constituție, în temeiul art. 223 CPP,

Formulăm, prin prezenta, un Denunț Penal, prin care vă aducem la cunoștință săvârșirea unor posibile fapte penale de către:

1) numitul Ovidiu Miculescu, președinte al Consiliului de Administrație și Director General al Societății Române de Radiodifuziune (SRR);

2) numitul Puscaș Constantin, director economic al SRR.

I. Pe scurt

Cu privire la numitul Ovidiu Miculescu, considerăm că respectivul a săvârșit, în perioada 23 august -31decembrie 2012, fapte care posibil se încadrează în conținutul constitutiv al infracțiunii de Conflict de Interese, prevăzută de art. 253 indice 1 Cod Penal, în formă continuată, în legătură cu implementarea unui proiect finanțat din fonduri europene (având nr. de identificare POSDRU/62/2.3./S/31209), pentru beneficiarul Societatea Română de Radiodifuziune.

Cu privire la numitul Pușcaș Constantin, considerăm că respectivul a săvârșit o faptă care se încadrează posibil în conținutul constitutiv al infracțiunii prevăzute de art. 13 indice 2 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, în legătură cu implementarea unui proiect finanțat din fonduri europene (având nr. de identificare POSDRU/62/2.3./S/31209), pentru beneficiarul Societatea Română de Radiodifuziune.

 
II. Pe larg, cu privire la faptele posibil penale ale numitului Ovidiu Miculescu

Astfel, în anul 2012, dl. Ovidiu Miculescu a ocupat o funcție de membru ( președinte) în Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune (CA al SRR),  concomitent cu o funcție de Director General al SRR ( membru în Comitetul Director al SRR).

În perioada 23 august – 31 decembrie 2012,  dl Ovidiu Miculescu apare însă ca fiind și ”angajat”  al SRR, cu contract de muncă pe perioadă determinată, ocupând o funcție remunerată de ”Coordonator instituțional” în cadrul proiectului derulat cu fonduri europene ”ACCES -Formarea profesională continuă, calificare/recalificare – Garanția succesului pe piața muncii pentru angajați”, cu nr. de identificare POSDRU/62/2.3./S/31209.

 În dovedire,  atașăm în copie:

1) Contract individual de muncă înregistrat sub nr. 893/22.08.2012, încheiat între Ovidiu Miculescu (O.M.) și SRR, reprezentată prin directorul economic Pușcaș Constantin, pentru un salariu lunar de 12.000  lei,  300 lei/ ora,  precum și fișa postului de ”coordonator instituțional”;

 vezi aici: CIM 1 , CIM 2 , CIM 3 , CIM 4

2) Ordinul nr. 893/22.08.2012, prin care dl. O.M., în calitate de președinte CA și Director General al SRR, se numește pe sine, în funcția de ”Coordonator instituțional”, pentru perioada 23 august – 31 decembrie 2012;

 vezi aici: Ord 1 , Ord 2

3) Documentul de evidență a cheltuielilor de implementare a proiectului, pe perioada 15.10.2012 – 30.11.2012 (atașat), semnat chiar de dl. Miculescu în calitate de PDG al SRR, unde Ovidiu Miculescu este trecut cu un venit salarial lunar de 8.542 lei;

4) Foaie colectivă de prezentă ( fișa de pontaj) pe luna septembrie 2012, unde O.M. este trecut la poziția nr. 31 cu 40 de ore de muncă prestate;

5) Foaie colectivă de prezență ( fișa de pontaj) pe luna octombrie 2012, unde O.M. este trecut la pozitia nr. 24 cu 40 de ore de muncă lucrate.

6) Documentul de evidență (atașat) a cheltuielilor de implementare a proiectului pe perioada 01.12.2012 – 31.12.2012, unde dl O.M. este mentionat din nou cu suma de 8.542 lei. Și acest document este aprobat tot de către dl O.M., în calitatea acestuia de PDG al SRR.

Starea de drept        

Așa cum rezultă din documentele atașate, dl Ovidiu Miculescu a emis ordinul SRR nr. 893/2012, prin care s-a numit pe sine în funcția de angajat SRR, ”coordonator instituțional”, emiterea actului de numire în funcție, conducând la producerea unui folos material indiscutabil, direct, pentru Ovidiu Miculescu.

Deasemenea, respectivul a aprobat în calitate de PDG, documente de cheltuieli lunare cu salarizarea persoanelor implicate în proiect, una dintre acestea fiind chiar respectivul.

Cele de mai sus, interpretate în lumina art. 72 alin. 1 coroborat cu art. 99 lit.k) și m) din  Legea 161/2003 (privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei) precum și în lumina art. 253 indice 1 Cod Penal, constituie indicii și date  rezonabile că numitul Ovidiu Miculescu a încheiat, în perioada 23 august – 31 decembrie 2012, succesiv, mai multe acte juridice ilicite (ex:Ordinul 893/2012, documentele lunare de aprobare a cheltuielilor cu salarizarea, precum și alte acte juridice care urmează să fie depistate, complet, în baza rolului activ, de către organul de urmărire penală, studiindu-se documentele proiectului ACCES), prin care a încălcat, repetat, în realizarea aceleiași rezoluții (urmărind să obțină un folos material pentru sine),   regimul juridic legal, în materia conflictului de interese.

Toate situațiile consecutive de conflict de interese s-au născut și s-au consumat instantaneu, în perioada 23 august – 31 decembrie 2012, începând cu emiterea ordinului PDG nr. 893/2012, la acele momente când PDG-ul Ovidiu Miculescu și-a depus semnătura, în calitate de reprezentant legal al beneficiarului Proiectului, SRR, pe fiecare act juridic care îi aducea acestuia, direct, un folos material .

În încheiere, vă învederăm cu respect urmatoarele:

Din studierea sistemică a normelor juridice de nivelul legii, relevante, care reglementează în sfera raporturilor sociale în legatură cu absorbția de fonduri europene, nu s-a depistat nici o normă exceptională, derogatorie, care să-l absolve, în perioada 23 august – 31 decembrie 2012, pe dl. Ovidiu Miculescu, membru CA și CD al SRR (funcții care fac parte, potrivit art. 99 alin.1 din Legea 161/2003, din categoria funcțiilor de demnitate publică şi funcţii publice de autoritate din cadrul autorităţilor şi instituţiilor aflate exclusiv sub control parlamentar) de la obligația de a respecta regimul legal al incompatibilităților și conflictelor de interese.

Specific, din studiul prevederilor OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, nu rezultă nici o normă derogatorie, care să fi înlăturat, în perioada de referință (23 august – 31 decembrie 2012), obligația dlui Ovidiu Miculescu, ca funcționar asimilat unui ”ministru/ membru al guvernului” sau unui ”secretar de stat”, de a respecta regulile juridice privitoare la incompatibilități și conflict de interese, prevăzute în Legea 161/2013.

Din contră, la art. 16 din OUG 66/2011 se prevede că, cităm ”Dispoziţiile prezentei secţiuni se completează corespunzător cu prevederile legislaţiei naţionale referitoare la conflictul de interese.”

Nici prevederile Legii 284/2010 nu conțin vreo normă derogatorie de la prevederile Legii 161/2003, care să absolve, eventual, pe numitul Miculescu Ovidiu, de la răspunderea juridică pentru încălcarea regulilor imperative și de ordine publică, instituind interdicțiile prevăzute în Legea 161/2003, pentru membrii CA și CD ai SRR.

Din legislația comunitară, prezintă importanță în cauză, și următoarele:

Regulamentul Financiar ( CE, EURATOM) nr. 1.605/2002

”Art. 52 (1) Tuturor actorilor financiari şi oricărei alte persoane implicate în execuţia, gestionarea, auditarea sau controlul bugetului le este interzis să ia măsuri care pot genera un conflict între propriile lor interese şi cele ale Comunităţilor. Dacă survine un astfel de caz, persoana în cauză trebuie să se abţină de la astfel de măsuri şi să prezinte situaţia autorităţii competente.

(2) Un conflict de interese survine în cazul în care exercitarea imparţială şi obiectivă a funcţiilor unui actor financiar sau ale unei alte persoane, menţionate la alineatul (1), este compromisă din motive care implică familia, viaţa sentimentală, afinităţile politice sau naţionale, interesul economic sau orice alt interes comun cu cel al beneficiarului.”

Regulamentul nr. 2.342/2002 al Comisiei Europene din 23 decembrie 2002

”Art. 34 (3) Un conflict de interese se presupune că există în cazul în care un solicitant, candidat sau ofertant este un membru al personalului care intră sub incidenţa Statutului funcţionarilor, excepţia cazului în care participarea acestuia la procedură a fost autorizată în prealabil de către superiorul său.”

În lumina celor de mai sus, faptele de mai sus ale numitului Ovidiu Miculescu, sunt, din punctul nostru de vedere, susceptibile a se încadra în conținutul constitutiv al art. 253 indice 1 Cod Penal, în formă continuată.

III. Cu privire la numitul Pușcaș Constantin

La data de 22.08.2012, numitul Pușcaș Constantin, director economic al SRR, a semnat în calitate de organ conducator/ reprezentant legal al SRR, contractul de muncă nr. 893/22.08.2012, prin care numitul Ovidiu Miculescu (președinte al Consiliului de Administratie și Director General al SRR) era angajat de către SRR, cu contract de muncă pe durată determinată, în funcția de ”coordonator institutional” (membru în echipa de implementare a proiectului POSDRU/62/2.3./S/31209).

Prin încheierea actului juridic respectiv, considerăm că numitul Pușcaș Constantin a acționat abuziv, ilegal, împotriva intereselor SRR și urmărind să asigure exclusiv un folos material, șefului său ierarhic,  numitul Ovidiu Miculescu, rezultând aceasta concluzie, din urmatoarele:

1) În primul rând, vă învederăm că numitul Pușcaș Constantin în calitate de director economic al  societății, nu avea dreptul legal de a face angajari de personal, acesta fiind un drept exclusiv al titularului funcției de Director General al societatii (conform art. 29 lit. d) și e) din Legea 41/1994 privind organizarea și funcționarea TVR si SRR).

Verificând în ce calitate s-a semnat contractul de munca cu Miculescu, de către numitul Pușcaș Constantin, vă rugăm să observați că acesta este semnat, ilegal, de către Pușcaș Constantin, într-o calitate de ”director economic” și deci cu încalcarea art. 29 lit. d) și e) din Legea 41/1994.

2) O a doua încălcare a legii rezultă din verificarea contractului de muncă, în lumina prevederilor art. 34 alin. 3 și alin. 4 din Legea 284/2010. Contractul de muncă este încheiat ilegal și prin raportare la art. 34 alin. 3 și 4 din Legea 284/2010 întrucât, din norma în cauză, rezultă, indirect, că nu putea fi numit, de către conducătorul instituției publice, în echipa de implementare a proiectului, un ”demnitar”. Iar numitul Ovidiu Miculescu, prin calitățile sale de președinte (membru CA al SRR) și Director General (membru în Comitetul Director), făcea parte din categoria persoanelor ocupând funcții de demnitar sau asimilate demnitarilor.

3) Întrucât la data încheierii contractului de muncă, Legea 161/2003 era accesibila și previzibilă, fiind publicată în M.Of., ambii indivizi, atât Pușcaș Constantin cât și șeful său ierarhic, Ovidiu Miculescu, aveau o completă reprezentare a interdicțiilor legale pentru persoanele având calitate de membru CA sau membru în Comitetul Director al SRR.

În concluzie, făcând o aplicare inevitabilă a art. 1208 Cod Civil (”Eroarea de drept nu poate fi invocată în cazul dispoziţiilor legale accesibile şi previzibile”) ambii indivizi, la încheierea contractului de munca nr. 893/22.08.2012, au avut o clară reprezentare că, prin încheierea contractului de muncă, Ovidiu Miculescu va intra, din perspectiva Legii 161/2003, într-o stare legală de incompatibilitate și într-o perioadă de conflict de interese, pe durata derulării contractului de muncă, ca membru al echipei de implementare a proiectului și PDG al SRR.

Mai mult, ambii, au avut reprezentarea că, intrarea unei persoane din partea beneficiarului, în stare de incompatibilitate și de conflict de interese, punea în pericol interesele legitime ale SRR, ca beneficiar de fonduri europene, deoarece:

derularea proiectului ACCES, finanțat din fonduri europene și consumarea fondurilor alocate, era condiționată de respectarea, de catre beneficiar, a regulilor comunitare și naționale,  privind conflictul de interese;
 

actul juridic întocmit în stare de conflict de interese este lovit de nulitate absolută (potrivit art. 73 alin. 2 din Legea 161/2003 și art. 23 din Legea176/2010) iar sumele plătite de autoritatea finanțatoare, în baza actului lovit de nulitate absolută, trebuie restituite autorității finanțatoare, în baza principiului restitutio in integrum.
 

4) Nu în ultimul rând, în lumina art. 34 alin. 3 din Regulamentul nr. 2.342/2002 al Comisiei Europene din 23 decembrie 2002, rezultă că o eventuală participare a numitului Ovidiu Miculescu, în echipa de implementare a proiectului, trebuia autorizată de către un ”superior” al său și nu de către un inferior al său, numitul Pușcaș Constantin, fiind deci și norma comunitară antemenționată, încălcată.

În lumina celor de mai sus, numitul Pușcaș Constatin se dezvăluie doar ca un complice, un interpus ce a fost folosit, de către numitul Ovidiu Miculescu, pentru a încheia un contract de muncă cu el însuși, în scopul de a-și asigura, sieși, un folos material, din fonduri europene.

Fapta numitului Pușcaș Constantin este susceptibilă, din punctul nostru de vedere, a se încadra în prevederile art. 13 indice 2 din Legea 78/2000 (”Infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor şi infracţiunea de abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani.”)

Suplimentar, un alt aspect potențial penal, cu privire la numitul Pușcaș Constantin și interesând tot infracțiunea prevăzută de art. 13 indice 2 din Legea 78/2000, este următorul:

În contractul de muncă, la rubrica salariu, este menționat salariul numitului Miculescu Ovidiu ca fiind 12.000 lei, 300 lei pe ora. În mod suspect și nejustificat, deși funcția de coordonator instituțional este o funcție inferioară funcției de manger de proiect, salariul pe oră ( 300 lei/ora) ce s-a acordat, prin contractul de muncă, numitului Miculescu, de către subordonatul său Pușcaș Constantin, a fost unul maxim, de top, fiind egal cu salariul pe oră al managerului de proiect Elena Hareta Petrescu (300 lei/ora).

Față de cele de mai sus, vă rugăm să acționați potrivit competenței dvs.

Pe lângă celelalte documente menționate că se vor atașa la prezenta, vă anexăm, pentru știință, și copie dupa petiția depusă de către sindicat la Agenția Națională de Integritate (ANI) (unde s-a înregistrat sub nr. 10830/15.11.2013) prin care am sesizat și organismul susmenționat, pentru a desfășura investigații, potrivit competenței, cu privire la conflictul de interese în care considerăm că s-a aflat numitul Miculescu Ovidiu, în perioada în care a fost salarizat ca membru al echipei de implementare a proiectului cu nr. de identificare POSDRU/62/2.3./S/31209.

Deasemenea vă atașăm și petiția sindicatului adresată ANI sub nr. 478/11.02.2013, privind pe Ovidiu Miculescu și răspunsul ANI cu nr. 46215/G/II/ 17.10.2013 prin care se constată că acesta s-a aflat într-o situație de incompatibilitate, ocupând în perioada 2010 – 2012 o funcție de membru CA al SRR și o funcție de manager în cadrul Societății Naționale de Radiocomunicații.

Tot pentru a permite organului de urmărire penală, să facă o evaluare a ”integrității morale” a numitului Ovidiu Miculescu, vă atașăm și adeverința CNSAS  nr. 3165 din 15.11.2011, din care rezultă că respectivul  a semnat în anul 1987, un angajament de colaboare cu Securitatea, având atribuit numele conspirativ ”Adrian”.

Cu deosebită considerație,

Adrian Valentin Moise

Președinte

Sindicatul Unit al Salariaților – Radio România

http://www.mediasind.ro/comunicate-1/matrapazlacurilesefuluiradiouluipublicsesizateladna

Share

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Copyright © NecenzuratMM.ro 2009-2023